Progresjonstrapp

Progresjon - opplevingar og utvikling gjennom barnehagetida.

Progresjon i Måseide barnehage inneber at at alle barna skal få utvikle seg, lære og oppleve framgang.  Barna skal få varierte erfaringar og opplevingar gjennom heile barnehagetida.

Progresjon er også knytt til dei ulike fagområda som er definert i barnehagelova, og som i stor grad er dei same faga som barna møter i skulen.  I progresjonstrappa er det definert kva barna skal oppleve, erfare, få innsikt og kunnskap om  -  på alle alderstrinna - i heile den tida barnet er hos oss.

Illustrert progresjonstrapp (PDF, 2 MB)