Planar, dokumentasjon og vurdering

Tilbodet barn og foreldre får i Sunde barnehage er ikkje tilfeldig. Tilbodet vert planlagt, gjennomført, dokumentert og vurdert ut i frå lover, føreskrifter, fagleg skjønn og erfaring. Sunde barnehage skal vere ein lærande organisasjon. I 2024-2025 vil medverknad vere ekstra sentralt. Vi vil ikkje ha eit forutbestemt tema, men gjennom observasjon, innspill og fagleg skjønn vil vi finne ut kva vi ønsker å fordjupe oss i.  Dette gjorde vi også i 2023-2024, og vurderingsarbeidet etter å arbeid på denne måten viste at barna var interesserte i tema som blei valgt og hadde ein eigedomsoppleving til tema. Vi såg også at leikesekvensane til barna vart lenger. 

Vi vil dokumentere og vurdere kvar månad, og såleis kunne sikre at barna får eit breitt fagleg tilbod som stemmer overeins med lover, føreskrifter og lokale planer. Sjå her for å finne ut nærare kva som er med på å bestemme innhaldet i Sunde barnehage.