Kva styrer innhaldet i Sunde barnehage?

I Lov om barnehager står  det i § 1 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Det er mykje som styrer innhaldet i Sunde barnehage. Vi kan dele det i tre; Lover, planar og samarbeid, Barn og foreldre sin medverknad og Kompetansen til personalet og samarbeidspartarar. 

Lover, planar og samarbeid

Den viktigste lova som styrer innhaldet vårt er sjølvsagt Lov om barnehagar. Ut frå denne lova har kunnskapsdepartementet fastsatt foreskrifta Rammeplan for barnehagar. Rammeplanen fortel meir om kva som vert forventa at alle barnehagar skal ha av  blant anna verdiar, innhald, samarbeid, fagområder, medverknad, ansvar og arbeidsmåtar. 

Læringsreisa

"Saman om læringsreisa" er visjonen for Kultur og oppvekst i Sula kommune. Vi er opptatt av at vi som kommune skaper eit godt lag rundt barn og familiar i godt samarbeid med kvarandre. I Kultur- og oppvekstplanen kan de lese om det utstrakte arbeidet Sula kommune har for barn og unge. Sentralt i planen står FN sin barnekonvensjon og sine bærekraftsmål.

Sunde barnehage er som kommunal barnehage underlagt fleire av Sula kommune sine planar, og spesielt planar for Oppvekst og kultur

Andre lover, planar og samarbeid som er styrande for oss er mellom andre: 

Barn og foreldre sin medverknad

Lov om barnehager sikrar at barn og foreldre skal ha medverknad i barnehagen. Kvar haust begynner det nye og "gamle" barn og familiar i Sunde barnehage. Vi må sikre at alle desse blir hørt og sett og får moglegheit til å medverke i eigen kvardag og i innhaldet i barnehagen. Foreldre medverkar gjennom SU og foreldreråd, gjennom brukerundersøking og at vi er lydhøre for innspel gjennom kvardagstreff, foreldresamtaler og foreldremøter. 

Barna i barnehagen er små og kan ikkje alltid uttrykke det dei har behov for. Det er såleis viktig å vere lydhør for det barna uttrykker, eller ikkje uttrykker. Rammeplanen seier at barn skal få erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen. Vi bruker systematisk og usystematisk observasjon, samtaler med barn og er sensitiv i møte med barna for å gje dei medverknad. 

Kompetansen til personalet

Eit fagleg sterkt og kompetent personale er den viktigste ressursen for å få eit kvalitativt godt barnehagetilbod. Personalet er dei som skal sette alt du har lese her over til praksis saman med barna i løpet av året. Dette krev at ein har god utdanning og har personlege kvalitetar som kan bidra til god leik, læring, omsorg og danning for barna - og som kan bidra til at Sunde barnehage er ein lærande organisasjon. 

For 2023-2024 vil kompetanseutviklingstema vere leik og inkludering. Vi vil i lag med resten av kultur og oppvekst i Sula kommune ta del i Udir sin kompetansepakke om inkludernde praksis.  Vi vil også delta i Rekomp og barnehagebasert kompetanseheving i samarbeid med Sunnmøre regionråd og Høgskulen i Volda. Team for året er Tilrettelegging for leik. Det er laga eigen komptanseplan for Sunde barnehage.