Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Læringsmiljø

Læringsmiljø - Langevåg skule

Aktivitetar
 • Samlingsstund
 • Julekonsert
 • Fjelldag
 • 100 dagarsfest på 1.trinn
 • Aktivitetsdag
 • Skidag
 • Matematikkdag
 • Sykkelveke
 • Mitt val
 • Kantine
 • Den kulturelle skulesekken
 • Songdag
 • Solfest
 • Joggedag med innsamling til tv-aksjonen
 • Kulturkarusell på 3.trinn
 • BliMe-dansen
 • Leikepatrulje -  skal å aktivisere medelevar i friminutta.
 • Juleverkstad
Handlingsplan mot mobbing på Langevåg skule
Psykisk helse
Nettvettsamling

Vi har nettvettsamling for elevar og føresette på 5 - 7. trinn.

Elevane har kurset på dagtid, medan føresette har kurset på kveldstid.

Samarbeid til beste for barnet
 • PPT er ein viktig støttespelar for skulen. PPT-kontoret held til i Langevåg, men vi har jamne møter på skulen, der vi kan samtale om utfordringar som skulen har. PPT si viktigaste oppgåve er å gje pedagogiske og psykologiske råd, særlig i høve til tilrettelegging av undervisninga for elevar med særskilde behov. PPT skal òg fungere som støtte i direkte kontakt med føresette, elevar og lærarar. Vår PPT vil også bistå med ulik grad av kartlegging om vi treng hjelp til det. 
 • Helsesjukepleiar. Vi har ein eigen helsesjukepleiar som er hos oss kvar fredag. Ho har kontor ved administrasjonen. 
 • Samba. Tverrfagleg samarbeid med foreldre som viktigaste samarbeidspart. Sula kommune ynskjer å bli betre i sitt arbeid med å tilby tidleg hjelp til barn og familiar som av ulike årsakar slit i kvardagen. Vi tilyr SamBa (saman om barna). SamBa skal vere eit lavterskeltilbod der både foreldre, skule eller andre kan melde inn behov for rettleiing. 
 • Skilsmissegrupper. I regi av helsesjukepleiar. Eit tilbod som rettar seg mot barn med to heimar 
 • BAPP-grupper. I regi av helsesjukepleiar. Eit tilbod som rettar seg mot barn med foreldre med psykiske vanskar eller avhengigheitsvanskar. 
 • Barnevern 
Elev- og læringssyn

Elevsyn

 • Alle elevane er unike og likeverdige
 • Elevane skal møte tydelege vaksne og trygge rammer/struktur
 • Alle elevar har ønske om og potensiale for læring, og skal få arbeide ut i frå sine føresetnadar
 • Elevane skal få møte lærarar som stiller faglege og sosiale krav

Læringssyn

Overordna mål er å skape eit læringsmiljø prega av gode relasjonar og støttande kultur.

 • Alle elevane skal oppleve meistring
 • Tryggleik og trivsel skal vere i fokus
Klasseleiing

Vi har ein felles standard/kvalitetssikring som alle skal følgje i arbeidet sitt. Dette skal vere ei kvalitetssikring av arbeidet med elevane for å sikre likeverdig opplæring.

Vi har utarbeidd ei rekke konkrete planar/retningsliner som skal brukast i opplæringa for å kunne møte elevane sine behov for tilpassa opplæring. For å sjekke kvar vi står gjennomfører vi ståstedsanalyse, swot-analyse og  elevundersøkingar. Resultata av desse vert gjenstand for felles refleksjon i utviklingstida vår,  og naudsynte tiltak vert sett i gang. Vi har innført læringspartner som metode for m.a  å få  høgare elevaktivitet i læringsarbeidet, og vi gjennomfører kollegarettleiing ein gong pr. skuleår.

Vi ønsker å tilby elevane våre verdibaserte læringsomgivelsar. Forsking viser at relasjonar  og tryggleik er viktig for læring. Relasjonskompetanse var tema i kollegarettleiinga. Vi har i løpet av dette skuleåret vidareutvikla vår kompetanse på relasjonar, og har kome fram til nokre retningsliner som alle skal følgje. I tillegg har vi utvikla ei verktøykasse der dei tilsette finn gode tips til korleis dei kan jobbe med relasjonar. Dette er eit ledd i vårt arbeid med å utvikle vår kollektive praksis. Det handlar  om kollektive verdiar, haldningar og arbeidsmåtar, og om at vi skal lære elevane om kva det vil seie å vere ein lærande, det handlar om å få opp bevisstheita om kvifor vi er her på skulen.

Vårt overordna mål er at våre felles verdiar, og felles praksis skal synast i alle klasserom på skulen.

 

Medverknad for elevane
 • Elevråd. 
  Elevrådet skal fremme fellesinteressene til elevane på skulen og arbeide for godt lærings- og skulemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i, og komme med framlegg i saker som gjeld nærmiljøet til elevane.  
 • Elevsamtalar 2 gongar per år
 • Utviklingssamtalar 2. gongar i året
Foreldreskule

Kvar haust har vi foreldreskule for førsteklasseforeldre. Kurset går over tre kurskveldar. Det dreier seg i hovudsak om leseopplæring, nettvett og klassemiljø.

Foreldra sitt samarbeidsutval (FAU)

Er heimla i opplæringslova og samansett av klassekontaktene.  

FAU skal  

 • Fremje fellesinteressene til foreldre og føresette. 
 • Medverke til at foreldre og føresette kan ta aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skulemiljø. 
 • Medverke til godt samarbeid mellom heim og skule. 
 • Medverke til positiv utvikling av elevane. 
 • Skape kontakt mellom skulen og nærmiljøet.  
Samarbeidsutvalet (SU)

Samarbeidsutvalet er skulen sitt høgste rådgjevande organ. Elevar, foreldre, lærarar og andre tilsette er representerte i SU. I tillegg har kommunen to representantar, og rektor skal vere den eine av desse.  
 
SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skulen t.d: 

 • Forslag til budsjett. 
 • Verksemds-og utviklingsplan for skulen. 
 • Plan for samarbeid skule- heim. 
 • Skulevurdering. 
 • Planar for ombygging og vedlikehald. 
 • Skulen si informasjonsverksemd. 
 • Skuleskyss. 
 • Trafikktilhøve. 
 • Ordensreglement.