Sula kommune

Praktisk informasjon

Folkeregister og foreldreansvar

Frå 01. juli 2022 vil alle føresette som ikkje har godkjent foreldreansvar, bli sletta frå Sula kommune sine administrasjonssystem for barnehagar og skular.

Det er derfor viktig at du som føresett sjekkar at opplysningar knytt til foreldreansvar er korrekt inne på skatteetaten sine sider.

Folkeregister

Sula kommune har gått over til FREG-folkeregister, det vil seie eit modernisert folkeregister. Folkeregisteret er eit offentleg personregister over alle personar som har tilknytning til Noreg. Sula kommune importerer opplysningar frå folkeregisteret over til sitt administrasjonssystem for barnehagar og skular.

Foreldreansvar

Foreldreansvar er plikta foreldre har til å ta omsorg for barnet og retten til å bestemme på barnet sine vegne i personlege forhold. Foreldre med felles foreldreansvar må vere einige i viktige beslutningar om barnet. Alle barn født etter 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar om det ikkje er laga ein skriftleg avtale eller ein rettsleg avgjersle.

Barn født mellom 2006 og 2020 har ikkje automatisk begge foreldre med foreldreansvar, les meir om dette her

I importen frå FREG-folkeregister er det kun føresette med godkjent foreldreansvar som vil bli importert. Føresette som ikkje har godkjent foreldreansvar vil ikkje blir importert til Sula kommune sitt administrasjonssystem for barnehagar og skular.

Alle som skal vere registrert med foreldreansvar må gå inn på skatteetaten sine sider å sjå etter at dette er registrert. Det er kun føresette med foreldreansvar som kan registrere opplysningar og få ut opplysningar om sitt barn.

Føresette kan sjekke om ein er registrert med foreldreansvar her.

Om du har foreldreansvar, og ikkje er registrert, så må du registrere avtale om foreldreansvar på skatteetaten sine sider. Her vil du også sjå kva rettar føresette med foreldreansvar har, og kva rettar føresette utan foreldreansvar har.

Skuleruter

 

Skule- og barnehagerute

Skule- og barnehagerute
Skulerute Barnehagerute SFO
2022/2023 (PDF, 85 kB) 2022/2023 (PDF, 116 kB) 2022/2023

 

Timeplan for skulen
 • 07:10     SFO-opnar
 • 08:30     1. time
 • 09:15     Friminutt
 • 09:25     2. time
 • 10:10     3. time
 • 10:55     Friminutt
 • 11:25     4. time
 • 12:10     Friminutt
 • 12:20     5. time
 • 13:05     Friminutt
 • 13:15     6. time
Ordensreglement

Overordna ordensreglement

Overordna ordensreglement for skulane i Sula kommune  (PDF, 516 kB)

Ordensreglement for Solevåg skule

(godkjend i SU 16.11.2022) 

I den tida du går på skule har du rett til gratis undervisning, lærebøker, skulemateriell, legekontroll, og  tannhelseteneste. Viktig er det også å kjenne til dei pliktene du har som skuleelev. Kvar skule har sine ordensreglar som skal hjelpe oss til å få eit godt og triveleg skulemiljø. Skal det lukkast, er det mellom anna om å gjere at ingen ertar eller plagar andre på skulevegen eller på skulen.  

For Solevåg skule har vi desse ordensreglane: 


Skulevegen - frammøte

 • Vis fin framferd og hald deg til trafikkreglane på vegen til og frå skulen.
 • Elevane skal nytte gangvegane til og frå skulen, ikkje bilvegen
 • Møt på skulen i rett tid.  

Sykling

 • Elevar blir oppmoda om å ikkje sykle, bruke sparkesykkel, elektrisk sparkesykkel eller hoverboard på vegen til og frå skulen før våren i 3.klasse. Set slikt utstyr på tilvist plass:
  • Vanlege syklar og sparkesyklar kan stå ute i stativa.
  • Elektriske syklar og elektriske sparkesyklar kan setjast under tak på ledig plass
 • Elevar på framkomstmiddel med hjul (sykkel, sparkesykkel ol.) skal bruke hjelm.
 • Desse tre reglane gjeld både for sykkel, sparkesykkel, rullebrett, rulleskøyter og rullesko:
  • I skule-/SFO-tida er det ikkje lovleg å nytte slikt utstyr på skuleområdet.
  • Sykkelen skal leiast ned bakken  

Nettbrett

 • Nettbretta skal vere ferdig lada når eleven kjem på skulen torsdag morgon.
 • Frå fredag etter skuletid til måndag morgon, skal nettbretta oppbevarast på skulen på tilvist plass. Nettbretta skal berre nyttast til skulearbeid.

På skulen

 • Ver høfleg og vis god framferd mot alle du har med å gjere på skulen og skulevegen. Brot på dette kan føre til bortfall av friminutt.
 • Elevane skal vere ute i friminutta. Lærarane avgjer eventuelle unntak.
 • Møt opp straks det er «inn».
 • Rett deg etter dei som har tilsyn i friminutta. (pros. D-1)
 • Forlat ikkje skuleområdet i skuletida utan løyve.
 • Snøballkasting er tillate berre på tilvist plass. (pros. D-5) 
 • I timane skal det vere arbeidsro og orden.
 • I kvar klasse bør det veljast ordenselevar og tillitselevar.
 • Ta ikkje med deg pengar til skulen utan du har løyve heimanfrå. Legg ikkje att pengar, eller anna du   er redd for, i yttertøyet på gangen.
 • Ver stille i gangane. Gå roleg og pent til og frå undervisningsromma.
 • Hald orden på toaletta. Ver der ikkje utan grunn.
 • Tyggegummi, søtsaker, tobakk og rusmiddel er forbode. Halsdrops er tillate v. melding heimanfrå.  
 • Bruk av mobiltelefon,  dataspel, smartklokker og liknande er forbode. (pros. D-7)  
 • Pass godt på bøkene og dei andre skulesakene dine. (pros. D-6)
 • Ingen må fingre med eller ta andre sine eigendelar. (pros. D-4)
 • Elevane kan ha festar og andre tilstellingar på skulen i tråd med gjeldande utleigereglar. 

 
NB!  
Merknadane i parentes viser til prosedyrane i skulen sitt kvalitetssikringssystem.    
Handhevinga av ordensreglane må sjåast i samanheng med desse prosedyrane    
Ordensreglane gjeld og for SFO der det er relevant.        
Føresette blir av samarbeidsutvalet oppmoda om å gå gjennom ordensreglane saman med barna sine.

Bruk av læringsbrett heime og på skule

Tilgang til ikkje ønskja innhald på internett og nettvett

Når eleven er logga på skulen sitt nettverk, fungerer den vanlege brannmuren. Brannmurar og filter på dei forskjellige heimenettverka har skulen ingen kontroll over. Sula kommune har heller ikkje moglegheit til å skanne kvar einskild eining før/når den er logga på skulenettverket, og ønskjer det heller ikkje.

Synlege sikkerheitsbrot vert handtert fortløpande av skulen/kommunen. Skulen kan slette og reinstallere innhald på eininga jamfør kontrakt som er skrive med heimane.

Vi har fokus på å gje elevane digital danning gjennom haldningsskapende arbeid og opplæring i nettvett. Sula kommune har eit eige prosjekt som går på nettvett og som skal bu barna på å ferdast i den digitale verda, der barn og føresette har fått opplæring i kva nettvett/digital danning er.

Sula kommune har via eKommune Sunnmøre ein eigen profil som er lagt på alle læringsbrett. Denne profilen hindrar blant anna elevene frå å logge på App Store, iCloud, installere «public apps», slette alt på eininga og mange andre restriksjonar. Denne profilen er basert på erfaring frå andre skular og deira bruk av læringsbrett. Profilen inneheld også innstillingar på alle læringsbrett for alle elevar. Formålet med filteret er å avgrense tilgang til innhald som ikkje er eigna for barn.

Vårt filter fjernar noko av det ikkje ønskja innhaldet, men filteret må verte supplert av kontinuerleg arbeid med nettvett og digital danning frå både skulen og heimen. Filteret kommunen har lagt inn er låst til kvart enkelt læringsbrett. Det er alltid aktivt uansett kvar eleven måtte vere kopla til internett; heime, på skulen eller tilkopla andre nett.

Det vil dessverre skje at elevane likevel blir utsett for ikkje ønska innhald på internett. Det er derfor viktig at skulen, lærar og føresette rustar elevane best mogleg til å handtere situasjonar der dei kan bli møtt med slikt innhald.

Kle og utstyr

Elevane på 1.-2.trinn har uteskule ein dag i veka. Det er derfor viktig at elevane har nok og rett utstyr til å vere ute desse dagane.  

Utstyr elles:  

 • innesko
 • kleskift etter årstid
 • drikkeflaske
Leksehjelp

Leksehjelp vert i hovudsak gitt til elevar på mellomsteget.

Samtykkeskjema for bruk av bilete og video i skulen
Søke om fri i skuleåret

I følgje Opplæringlova kan kommunen, når det er forsvarleg, etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Søknadsskjema

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Bestille mjølk og frukt

Frukt og mjølk kan du bestille på nett

Leirskule

Leirskuleopplæring for elevane i grunnskulen er heimla i opplæringslova. 

Med leirskole meiner vi i denne samanheng opphald ved bemanna leirskule eller annan aktivitet, for eksempel ekskursjonar eller turar, som har ei varigheit på minst tre overnattingar. 

Innhaldet i opplegget skal vere ein del av grunnopplæringa og skal koplast til kompetansemål i læreplanar for fag. 

Kommunen har etter § 2-15 i opplæringslov ikkje lov til å krevje noko form for eigenbetaling/eigenandel i samband med leirskuleopphaldet (reise, kost og losji). 

Solevåg skule har i fleire år, reist til Stryn Leirskule i Sogn og Fjordane.

Skulebibliotek

Solevåg skule har skulebibliotek med «elevbemanning heile veka». Elevar som har fått opplæring kan kontaktast ved behov.

Nyttige lenker

Her har vi samla nokre lenker som vi trur kan vere nyttige for deg som er elev og føresett.