Skulekretsar

Sula kommune har 3 skulekretsar for 1. - 7. klasse:

Kommunen har ein skule for 8. - 10. klasse, Sula ungdomsskule, alle ungdomsskuleelvar i Sula kommune soknar til den.

Kart over skulekretsane

Tildeling av skuleplass

Sula kommune tildeler skuleplass til dei som skal begynne i 1. klasse om hausten, føresette får brev om dette. Dersom de ikkje har mottatt slikt brev, må de ta kontakt med skulen i den skulekretsen de høyrer til.

Rett til å gå på nærskulen er heimla i opplæringslova § 8-1”Grunnskoleelevar har rett til å gå på den skulen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til.” Ein elev kan likevel få tildelt skuleplass ved ein annan skule dersom nærskulen er full.

Bytte skule

Bytte skule

Søknad om å bytte skule

Forskrift om skulekrinsar i Sula kommune (PDF, 308 kB)