Kommunestyret

Sjå medlemmar, møteplan og dokument for kommunestyret.

Kommunestyret er etter kommunelova sin § 5-3  det øvste kommunale organet og gjer vedtak på vegne av kommunen så langt ikkje anna følgjer av lov eller delegeringsvedtak.

Kommunestyret skal velje satsingsområde og prioritere tiltak. Alle prinsipielle saker og saker om fastsetting av skatt, satsar, avgifter og gebyr etc. skal bli behandla og avgjort av kommunestyret dersom det ikkje er delegert.

Mynde går fram av kapittel 4 i kommunen sitt delegeringsreglement. (PDF, 2 MB)