Vedtak i saka om gondol

Kommunestyret vedtok i møte 25.06.24 planforslaget for områdeplan av delar av Sulafjellet, med uavklarte motsegner frå Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Planen blir oversendt Kommunal og distriktsdepartementet for endeleg avgjerd. 

Rettsvirkning for planforslaget vil ikkje gjelde før saka er endeleg avgjort av departementet. . Jf pbl § 12-13. 

Saka blei vedtatt med 21 mot 8 stemmer. Frp, Høgre, Sulalista og Krf stemte for, AP, SV og Venstre stemte i mot.

Kontakt

Cecilie Solli
Einingsleiar
E-post
Mobil 90 55 60 60
Terje Havnegjerde
Rådgivar
E-post
Telefon 70 19 91 00
Mobil 92 66 14 53