Sula kommune

Informasjon om Koronaviruset

Få meir informasjon om koronaviruset  på nettsidene til Folkehelseinstituttet og Helsenorge, eller ring informasjonstelefon for publikum  815 55 015. Sjå også kommunal informasjonside for Sula. 
Information about corona in other languages.

Kva undersøkingar står igjen, konsekvensutgreiing

«Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854)» av 1. juli 2017 vert brukt som grunnlag i vurderinga om planen må konsekvensutgreiast og krevja eit planprogram. Forskrifta skil mellom planar som alltid skal utgreiast etter forskrifta og planar som skal vurderast om konsekvensane må utgreiast.

Tiltaket fell ikkje inn under tiltak lista opp i vedlegg I til forskrifta, tiltak som alltid skal utgreiast. Reinseanlegg for spillvatn er eit av tiltaka som er lista opp under tiltak der konsekvensutgreiing skal vurderast. Planmyndigheita har vurdert at tiltaket kan få konsekvensar for miljø og samfunn at konsekvensutgreiing skal gjennomførast. I samsvar med forskrifta sitt kp. 5 vil konsekvensutgreiinga skildre tiltaket, dagens miljøtilstand, gjere greie for alternativa til utforming, teknologi, lokalisering, omfang og målestokk som kommunen har vurdert, og ei utgreiing av relevante og realistiske alternativ.

For tiltak som kjem under vedlegg II er det ikkje krav om planprogram, jf §7. Det vert difor gjort greie for gjennom dette varselet kva tema ein har vurdert som aktuelle å gå nærare inn på i ei konsekvensutgreiing. For resterande tema vert verknadar vurdert på vanleg måte i samsvar med Miljøverndepartementet sin rettleiar for reguleringsplan.

Følgjande verknadar er vurdert som aktuelle for utgreiing i dette planarbeidet:

  • Forureining av luft inkl. luktproblematikk
  • Forureining av sjø i anleggs- og driftsfase inkl. vurderingar knytt til Forskrift om rammer for vannforvaltningen.
  • Støyvurderingar i samsvar med Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen – T1442
  • Trafikktilhøve i anleggs- og driftsfasen, inkl. trafikktryggleik
  • Grunnforhold og skredfare
  • Kulturarv
  • Naturmangfald, inkl. marint naturmangfald
  • Samfunnsmessige verknadar
  • Friluftsliv og nærmiljø

Arbeidet med fagutredningane vil starte opp i løpet av hausten 2019 når kulturminneundersøkingar og straumningsmålingar er klar.