Sula kommune

Praktisk informasjon

Folkeregister og foreldreansvar

Frå 01. juli 2022 vil alle føresette som ikkje har godkjent foreldreansvar, bli sletta frå Sula kommune sine administrasjonssystem for barnehagar og skular.

Det er derfor viktig at du som føresett sjekkar at opplysningar knytt til foreldreansvar er korrekt inne på skatteetaten sine sider.

Folkeregister

Sula kommune har gått over til FREG-folkeregister, det vil seie eit modernisert folkeregister. Folkeregisteret er eit offentleg personregister over alle personar som har tilknytning til Noreg. Sula kommune importerer opplysningar frå folkeregisteret over til sitt administrasjonssystem for barnehagar og skular.

Foreldreansvar

Foreldreansvar er plikta foreldre har til å ta omsorg for barnet og retten til å bestemme på barnet sine vegne i personlege forhold. Foreldre med felles foreldreansvar må vere einige i viktige beslutningar om barnet. Alle barn født etter 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar om det ikkje er laga ein skriftleg avtale eller ein rettsleg avgjersle.

Barn født mellom 2006 og 2020 har ikkje automatisk begge foreldre med foreldreansvar, les meir om dette her

I importen frå FREG-folkeregister er det kun føresette med godkjent foreldreansvar som vil bli importert. Føresette som ikkje har godkjent foreldreansvar vil ikkje blir importert til Sula kommune sitt administrasjonssystem for barnehagar og skular.

Alle som skal vere registrert med foreldreansvar må gå inn på skatteetaten sine sider å sjå etter at dette er registrert. Det er kun føresette med foreldreansvar som kan registrere opplysningar og få ut opplysningar om sitt barn.

Føresette kan sjekke om ein er registrert med foreldreansvar her.

Om du har foreldreansvar, og ikkje er registrert, så må du registrere avtale om foreldreansvar på skatteetaten sine sider. Her vil du også sjå kva rettar føresette med foreldreansvar har, og kva rettar føresette utan foreldreansvar har.

Skuleruter

 

Skule- og barnehagerute

Skule- og barnehagerute
Skulerute Barnehagerute SFO
2022/2023 (PDF, 85 kB) 2022/2023 (PDF, 116 kB) 2022/2023

 

Ordensreglement
Bruk av læringsbrett heime og på skule

Tilgang til ikkje ønskja innhald på internett og nettvett

Når eleven er logga på skulen sitt nettverk, fungerer den vanlege brannmuren. Brannmurar og filter på dei forskjellige heimenettverka har skulen ingen kontroll over. Sula kommune har heller ikkje moglegheit til å skanne kvar einskild eining før/når den er logga på skulenettverket, og ønskjer det heller ikkje.

Synlege sikkerheitsbrot vert handtert fortløpande av skulen/kommunen. Skulen kan slette og reinstallere innhald på eininga jamfør kontrakt som er skrive med heimane.

Vi har fokus på å gje elevane digital danning gjennom haldningsskapende arbeid og opplæring i nettvett. Sula kommune har eit eige prosjekt som går på nettvett og som skal bu barna på å ferdast i den digitale verda, der barn og føresette har fått opplæring i kva nettvett/digital danning er.

Sula kommune har via eKommune Sunnmøre ein eigen profil som er lagt på alle læringsbrett. Denne profilen hindrar blant anna elevene frå å logge på App Store, iCloud, installere «public apps», slette alt på eininga og mange andre restriksjonar. Denne profilen er basert på erfaring frå andre skular og deira bruk av læringsbrett. Profilen inneheld også innstillingar på alle læringsbrett for alle elevar. Formålet med filteret er å avgrense tilgang til innhald som ikkje er eigna for barn.

Vårt filter fjernar noko av det ikkje ønskja innhaldet, men filteret må verte supplert av kontinuerleg arbeid med nettvett og digital danning frå både skulen og heimen. Filteret kommunen har lagt inn er låst til kvart enkelt læringsbrett. Det er alltid aktivt uansett kvar eleven måtte vere kopla til internett; heime, på skulen eller tilkopla andre nett.

Det vil dessverre skje at elevane likevel blir utsett for ikkje ønska innhald på internett. Det er derfor viktig at skulen, lærar og føresette rustar elevane best mogleg til å handtere situasjonar der dei kan bli møtt med slikt innhald.

Verdidokument

Verdiplattform

Det er mykje å hugse når eg skal KLATRE mot toppen! 
Eg må tenke lurt og  bruke heile kroppen. 
Eg må seie høgt til meg sjølv: Dette KAN eg. 
Det som er vanskeleg kan eg LÆRE meg. 
Eg må vite at eg har ANSVAR for å øve. 
Eg skal kjenne meg TRYGG nok til å prøve. 
Eg må RESPEKTERE dei andre som er med. 
Eg skal vere ENGASJERT så eg ikkje ramlar ned. 
 
Så vert dei ståande K L A T R og E, 
vi som høyrer til Langevåg skule skal klatre, ver sikker på det! 
 
Les heile verdidokumentet til Langevåg skule. (PDF, 814 kB)

Trafikk

Parkering

Skulen vår har adresse Bratthaugmyra 39.

De køyrer til skulen opp Bratthaugmyrveien. Parkeringsplassen vår ligg til høgre langs den vegen, like etter kyrkja sin parkeringsplass.

Det er ikkje lov å køyre inn Skulevegen (vegen inn til tannklinikken) Her skal berre skulebussane køyre inn,samt andre med særskildt løyve.

Vi ønsker heller ikkje at nokon skal parkere ved Sulahallen, då det lett kan oppstå farlege situasjonar.

Dropsone

I tillegg har vi ei dropsone (rundkøyring) der de kan køyre inn for og sette av barna. Det er ikkje lov å parkere der. Hugs å køyre så langt fram som du kjem når du skal stoppe, då unngår vi kork og kaos.

Då skulen vår vart bygd, var det viktig å få ein skule utan trafikk på området der elevane skal opphalde seg. Dette fører  til at dei som vil følgje borna sine inn, får litt lenger veg å gå. Vi forstår de har det travelt når de skal bringe og hente barna dykkar, men barna sin tryggleik er det viktigaste.

Vi ber om at alle respekterer det som er bestemt om trafikk og parkering.

Handicap-parkering

Handicap-parkering finn ein aust for skulen,  på merka område mellom rundkøyringa for bussane, og skulen. 

Utereglar
  • I friminutta skal du vere ute, og innanfor skulen sitt område.
  • Du har lov til å halde på med rullebrett/sparkesykkel, og snøball-leik på tilviste område. Dette er merka med eigne skilt. Vi har også merka nokre ballområde med skilt.
  • Du skal vere snill og grei, syne respekt for barn og vaksne, og rette deg etter det dei vaksne seier.
  • Dersom du treng å gå på toalettet i friminutta kan du gjere dette på base 1. Her er det vaksne vakter.

Ved brot på desse reglane får du ein merknad. Dersom du ikkje rettar deg etter merknadar, misser du retten til eit friminutt, eller anna passande konsekvens, og det vert gitt melding heim. Kontaktlærar følger opp.

 

 

Kle og utstyr

Utstyr elles:  

  • innesko
  • skiftklede 
  • drikkeflaske
  • matpakke
  • pennalhus 
Leirskule

Leirskuleopplæring for elevane i grunnskulen er heimla i opplæringslova. 

Med leirskule mener vi i i denne samanheng opphald ved bemanna leirskule eller annan aktivitet, for eksempel ekskursjonar eller turar, som har ei varigheit på minst tre overnattingar. 

Innhaldet i opplegget skal vere ein del av grunnopplæringa og skal koblast til kompetansemål i læreplanar for fag. 

Kommunen har etter § 2-15 i opplæringslova ikkje lov til å krevje noko form for eigenbetaling/eigenandel i samband med leirskuleopphaldet (reise, kost og losji). 

Leksehjelp

Leksehjelp vert i hovudsak gitt til elevar på 5-7 trinn etter søknad (kvar haust).

I tillegg har vi ei gruppe på tvers av trinn for elevar som treng det av ulike årsaker.

Samtykkeskjema for bruk av bilete og video i skulen
Søke om fri i skuleåret

I følgje Opplæringlova kan kommunen, når det er forsvarleg, etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Søknadsskjema

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Bestille mjølk og frukt

Frukt og mjølk kan du bestille på nett

Skulebibliotek

Vi har eit flott skulebibliotek som er bemanna to-tre timar kvar veke. Elevane har og høve til å låne bøker utan om dei bemanna timane.

Elles har vi tett samarbeid med folkebiblioteket i Langevåg.

Nyttige lenker