Sula kommune

Praktisk informasjon

Folkeregister og foreldreansvar

Frå 01. juli 2022 vil alle føresette som ikkje har godkjent foreldreansvar, bli sletta frå Sula kommune sine administrasjonssystem for barnehagar og skular.

Det er derfor viktig at du som føresett sjekkar at opplysningar knytt til foreldreansvar er korrekt inne på skatteetaten sine sider.

Folkeregister

Sula kommune har gått over til FREG-folkeregister, det vil seie eit modernisert folkeregister. Folkeregisteret er eit offentleg personregister over alle personar som har tilknytning til Noreg. Sula kommune importerer opplysningar frå folkeregisteret over til sitt administrasjonssystem for barnehagar og skular.

Foreldreansvar

Foreldreansvar er plikta foreldre har til å ta omsorg for barnet og retten til å bestemme på barnet sine vegne i personlege forhold. Foreldre med felles foreldreansvar må vere einige i viktige beslutningar om barnet. Alle barn født etter 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar om det ikkje er laga ein skriftleg avtale eller ein rettsleg avgjersle.

Barn født mellom 2006 og 2020 har ikkje automatisk begge foreldre med foreldreansvar, les meir om dette her

I importen frå FREG-folkeregister er det kun føresette med godkjent foreldreansvar som vil bli importert. Føresette som ikkje har godkjent foreldreansvar vil ikkje blir importert til Sula kommune sitt administrasjonssystem for barnehagar og skular.

Alle som skal vere registrert med foreldreansvar må gå inn på skatteetaten sine sider å sjå etter at dette er registrert. Det er kun føresette med foreldreansvar som kan registrere opplysningar og få ut opplysningar om sitt barn.

Føresette kan sjekke om ein er registrert med foreldreansvar her.

Om du har foreldreansvar, og ikkje er registrert, så må du registrere avtale om foreldreansvar på skatteetaten sine sider. Her vil du også sjå kva rettar føresette med foreldreansvar har, og kva rettar føresette utan foreldreansvar har.

Skuleruter

 

Skule- og barnehagerute

Skule- og barnehagerute
Skulerute Barnehagerute SFO
2022/2023 (PDF, 85 kB) 2022/2023 (PDF, 116 kB) 2022/2023

 

Timeplan for skulen

 

TIMEPLAN RØRSTADMARKA SKULE 2022-2023 

 

 

Måndag 

Tysdag 

Onsdag  

Torsdag 

Fredag  

 

07.15-08.30 

SFO 

SFO 

SFO 

SFO 

SFO 

 

08.20-08.30 

SFO 

Skulen opnar  

 

 

 

08.30-09.15 

 

 

 

 

 

 

09.15-10.00 

 

 

 

 

 

 

 

Friminutt 

10.00-10.15 

 

 

 

 

 

10.15-10.55 

 

 

 

 

 

 

 

Matøkt 

10.55-11.15 

 

 

 

 

 

 

Langfri  

11.15-11.45 

 

 

 

 

 

11.45-12.30 

 

 

 

 

 

1.klasse sluttar kl. 12.30 

12.30-13.15 

 

 

 

 

 

 

 

Friminutt 

13.15-13.25 

 Sfo opnar

Sfo opnar

Sfo opnar

Sfo opnar

 

13.25-14.10 

 

 

 

SFO 

 

 

 

-16.15 

SFO stenger

SFO stenger

SFO stenger

SFO stenger

SFO stenger

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordensreglement

Overordna ordensreglement

Overordna ordensreglement for skulane i Sula kommune (PDF, 516 kB)

Ordensreglar for Rørstadmarka skule

Vidareføring av ORDENSREGLAR for Fiskarstrand og Måseide skule - oppdatert etter SU – SAMU møte 4.11.21 Vi vil ha ein gjennomgang av desse reglane og vedta dei hausten 2022. Det vil då kome ei oppdatering.

Alle elevar har rett og plikt til eit trygt og godt skulemiljø. Ordensreglane skal fortelje oss korleis vi skal ha det på skulen, og dei skal forklare kva som skjer om reglane brytast.

For at Rørstadmarka skule skal vere ein trygg og god skule rettar vi oss etter desse reglane;

 • Vi snakkar høfleg til kvarandre og er hjelpsame og greie mot alle.
 • Vi møter presis til timane og held god arbeidsro.
 • Vi leikar innanfor skulen sitt område og følgjer reglane for dei ulike leikeområda/aktivitetane.
 • Om du ser at nokon vert krenka eller mobba må du seie ifrå til ein vaksen eller forsøke å hjelpe den som vert utsett for det.
 • Vi viser respekt for skulen og andre sine eigendelar, og hjelper til med å halde orden på skulen.
 • Om du tek med mobiltelefon på skulen, skal den ligge avslått i sekken. Mobilen skal kun brukast etter avtale med skulen. Dette gjeld også smartklokke til barn med ringe- og meldingsfunksjon.
 • Godteri er ikkje tillat utan særskilt avtale med skulen.
 • Snus, tobakk eller anna rusmiddel er ikkje tillat på skulen.
 • Farlege gjenstandar som kan nyttast til å skade eller krenke andre er ikkje tillat på skulen

Konsekvensar ved brot på reglane kan føre til:

 • Munnleg irettesetting.
 • Samtale med kontaktlærar, inspektør eller rektor.
 • Munnleg melding heim.
 • Skriftleg melding heim.
 • At tapt undervisningstid blir tatt igjen i friminutt.
 • Utelukking frå ein aktivitet/ ekskursjon/leirskule.
 • Bytte av klasse/gruppe både permanent og midlertidig, foreldre/føresette vert informert.
 • Gjensitting etter avtale med føresette.
 • Gjenstandar som forstyrrar undervisninga vert inndratt og delast ut på slutten av dagen.
 • Gjenstandar som brukast på ein farleg, provoserande eller krenkande måte vert inndratt, og må hentast av føresette.
 • Inventar og utstyr som vert øydelagt må erstattast etter gjeldane reglement.
 • Ved svært alvorleg brot på reglementet, kan rektor vise bort eleven for resten av dagen (Opplæringslova 2-10).

Konsekvensane skal stå i rimeleg forhald til brotet på ordensreglane.

Ordensreglane våre gjeld i skuletida, arrangement i regi av skulen, SFO, leksehjelp og på skulevegen.

Ordensreglementet er gitt med heimel i lov av 9 juni 2017 nr.38, §9A-10, om ordensreglement i grunnskulen.

Bruk av læringsbrett heime og på skule

Tilgang til ikkje ønskja innhald på internett og nettvett

Når eleven er logga på skulen sitt nettverk, fungerer den vanlege brannmuren. Brannmurar og filter på dei forskjellige heimenettverka har skulen ingen kontroll over. Sula kommune har heller ikkje moglegheit til å skanne kvar einskild eining før/når den er logga på skulenettverket, og ønskjer det heller ikkje.

Synlege brot på vert handtert fortløpande av skulen/kommunen. Skulen kan slette og reinstallere innhald på eininga, jamfør kontrakt som er skrive med heimane.

Vi har fokus på å gi elevane digital danning gjennom haldningsskapende arbeid og opplæring i nettvett. Sula kommune har eit eige prosjekt som går på nettvett og som skal bu barna på å ferdast i den digitale verda. Elevar og foreldre har fått opplæring i kva nettvett/digital danning er. Nettvett er naturlege tema på foreldremøter

Sula kommune har via eKommune Sunnmøre ein eigen profil som er lagt på alle læringsbrett. Denne profilen hindrar blant anna elevene frå å logge på App Store, iCloud, installere «public apps», slette alt på eininga og mange andre restriksjonar. Denne profilen er basert på erfaring frå andre skular og deira bruk av læringsbrett. Profilen inneheld også innstillingar på alle læringsbrett for alle elevar. Formålet med filteret er å avgrense tilgang til innhald som ikkje er eigna for barn.

Vårt filter fjernar noko av det ein ikkje ønskjer av innhlad, men filteret må verte supplert av kontinuerleg arbeid med nettvett og digital danning både frå skulen og heimen. Filteret kommunen har lagt inn er låst til kvart einskild læringsbrett. Det er alltid aktivt uansett kvar eleven måtte vere kopla til internett; heime, på skulen eller tilkopla på andre nett.

Det vil dessverre skje at elevar likevel blir utsett for ikkje ønska innhald på internett. Det er derfor viktig at skulen, lærarar og føresette rustar elevane best mogleg til å handtere situasjonar der dei kan bli møtt med slikt innhald.

Kle og utstyr

Elevane på 1.-4. trinn har uteskule ein dag i veka og det er viktig at dei har nok og rett utstyr til å vere ute desse dagane. Vi har uteskule i all slags vêr.

Utstyr elles:  

 • innesko
 • skiftklede 
 • drikkeflaske
 • matpakke
 • pennalhus 
Trafikk

 Skulen vår har adresse Rørstadmarka 75-77
 

Parkering

Om de skal køyre til skulen tek de av fylkesveg mot Rørstadmarka. Parkeringsplassen vår finn de til venstre når de nærmar dykk skulen.

Droppsone

Vi har etablert «kiss & ride»-sone i rundkøyringa nærast skulen. Her køyrer de inn og slepp elevane av. Det er ikkje lov å parkere i denne sona. Om de skal vere med elevane inn for å sjekke garderobar eller for å gi beskjedar så skal de parkere på parkeringsplassen som tilhøyrer skulen.

Gang- og sykkelveg

I samband med bygging av Rørstadmarka skule har vi fått etablert flotte gang-og sykkelvegar frå begge sider av skulen. Vi vil sterkt oppmode elevane om å nytte desse til og frå skulen.  

Leksehjelp

Leksehjelp vert i hovudsak gitt til elevar på 5.-7. trinn etter søknad som vert sendt heim kvar haust.

Leirskule

Leirskuleopplæring for elevane i grunnskulen er heimla i opplæringslova. 

Med leirskule mener vi i i denne samanheng opphald ved bemanna leirskule eller annan aktivitet, for eksempel ekskursjonar eller turar, som har ei varigheit på minst tre overnattingar. 

Innhaldet i opplegget skal vere ein del av grunnopplæringa og skal koblast til kompetansemål i læreplanar for fag. 

Kommunen har etter § 2-15 i opplæringslova ikkje lov til å krevje noko form for eigenbetaling/eigenandel i samband med leirskuleopphaldet (reise, kost og losji). . 

Bestille mjølk og frukt

Frukt og mjølk kan du bestille på nett

Samtykkeskjema for bruk av bilete og video i skulen
Søke om fri i skuleåret

I følgje Opplæringlova kan kommunen, når det er forsvarleg, etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker.

Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

Søknadsskjema

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Skulebibliotek

Ved Rørstadmarka skule vart det ikkje prioritert eit eige skulebibliotek. Vi har heller tenkt at bøkene skal ut til elevane ved å plassere bøker i læringsareal og å etablere utlånsrutinar som gjer elevane ansvarleg og medvitne eige lån.  Vi har mange bøker og forsøker å halde oss oppdatert på den litteraturen elevane ønskjer å ta tilgang på.

Vi har eit godt samarbeid med folkebiblioteket i Langevåg.

Skulegensarar

FAU, i samarbeid med skulen, legg opp til at ein kan bestille skulegensarar.

Annankvart år går tilbodet ut til alle elevar, men kvart år vil 1.trinn få tilbod om å kjøpe gensrarar.  

Nyttige lenker

Her har vi samla nokre lenker som vi trur kan vere nyttige for deg som er elev og føresett.