Sula kommune

Frivillige lag og organisasjonar kan søkje om tilskot i samband med arrangement og aktivitetar som er påverka av covid-19 pandemien.
Formålet med ordninga er å stimulere til gjennomføring av arrangement/aktivitet, men den gjeld også dersom ein må avlyse på grunn av restriksjonar eller råd frå myndigheitene i samband med covid-19.
Perioden for ordninga er no utvida, og gjeld frå 1. januar til og med 31. oktober 2021. Søkarar må vere registrerte i Frivilligregisteret.
 

Vaksina frå BioNTech/Pfizer (Comirnaty) er no godkjent for vaksinasjon av barn ned til 12 års alder. For barn og unge er risiko for alvorleg forløp av covid-19 lav, sjølv ved kronisk underliggande sjukdom. Det opnast likevel for vaksinasjon av barn og ungdom 12 til 17 år der ein meiner at det kan vere auka risiko for alvorlig sykdom.

Utkast til Helse- og omsorgsplan 2021-2025 ligg no ute til høyring (vedlagt (PDF, 2 MB)). Dette er planen som helse- og omsorgstenestene i Sula kommune skal arbeide etter dei neste fire åra. Frist for å kome med uttale er sett til 15. august 2021.

Dersom du ikkje har moglegheit til å stemme på valdagen eller i den ordinære førehandstemmingsperioden, kan du tidlegstemme frå og med 1. juli til og med 9. august.

I perioden mellom veke 25 - 33, 21. juni - 23. august, innfører kommunelegekontoret "time på dagen", det betyr i praksis at pasientane vil få tilbod om time den dagen dei ringer. Timar til blodprøve og injeksjonar kan bestillast på førehand.

Ålesund, Giske og Sula kommune har vedtatt å legge forslag til ein felles plan for areal, klima og transport i Ålesundsregionen (PAKT) ut på høyring. 

Fristen for å melde seg på aktivitetar i sommarskulen var 10. juni. Denne artikkelen inneheld praktisk informasjon for dei som har fått plass på eit eller fleire tilbod.

Måndag 13.09.21 er det Stortings- og sametingsval.  Vi treng valfunksjonærar som kan hjelpe til med avvikling av valet i krinsane Fiskerstrand, Langevåg, og Solevåg og Mauseidvåg. Vi treng folk som kan registrere stemmer, vere tellekorps, vertskap, halde orden i vallokalet, organisere parkering o.l.

Ålesund, Sula og Giske kjem i dag med ei ny lokal forskrift. Her kjem nokre lette og det er no tillate med aktivitet for barn på tvers av kommunegrensene. Bruk av heimekontor er no kun eit råd. Vi har målretta tiltak mot situasjonar der smitte oftast skjer. Det er óg framleis påbod om munnbind.

Om våren og sommaren blir det gjerne tørt og faren for skog- og lyngbrann aukar. I Norge er det derfor generelt bålforbod frå 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbode å tenne opp bål og grill (også eingongsgrill) i, eller i nærheita av, skog og anna utmark.