Sula kommune

Det skal bli tilsett to prosjektleiarar som blir organisatorisk knytt til Hustadvika og Volda.

Det faste utvalet for plansaker vedtok  i møte 04.02.2020 å legge forslag til fartsforskrift rundt Langevågsholmane ut til offentleg ettersyn.

Vi ønsker frivilligheita og andre private med på laget for å gjere Suladagane til ei mangfaldig veke med mange natur- og kulturaktivitetar!

Det er faste kommunale arrangement kvart år, men vi er avhengig av at frivilligheita og næringslivet slutter opp om Suladagane med gode hendingar og arrangement.
Vi ønsker også fleire innslag frå midtre og indre del av kommunen.
Som arrangørar er dykk sjølve ansvarlege for gjennomføring og opplegg, men har fordelen av å gjere dette til ein av mange aktivitetar under Suladagane. 

Kvitveisdagen blir den 26. april.

Meld om arrangement og aktivitetar (kven, kva og kor) innan 23. mars til: ingunn.krosby@sula.kommune.no
Aktivitetar spesielt for Kviveisdagen kan meldast til ingolf.dragset@sula.kommune.no   

Då noverande økonomisjef skal pensjonere seg, søkjer vi ny økonomisjef.  Som økonomisjef i Sula kommune vil du få ei viktig leiarrolle i rådmannen si strategiske leiargruppe. Du vil ha det overordna ansvar for økonomi- og rekneskapsområdet, og vere kommunen sin fagressurs innan budsjett- og økonomistyring.

Stillingsannonsen finn du her

Søknadsfrist 28. februar.
 

Har du spørsmål, ta kontakt med

Marius Halvorsen
Management Consultant
Yapril Ålesund og Molde
+47 922 95 786 
marius.halvorsen@yapril.no 
Møt han på linkedin

Søknadsfrist 28. februar.

 

Kvar vinter har ÅRIM ein innsamlingsaksjon der dei kjem med mobilstasjonen der folk bur. Dei fleste stadane samlar dei inn miljøfarleg avfall.

Sula kommune tildelar årleg midlar til aktivitetar og prosjekt retta mot maritime formål, samt utvikling/etablering av lag/org. med maritim verksemd som formål.  

Eksempel på aktivitetar kan vere kajakk, kano, fiske og kursing/opplæring i samband med sjø/vatn.

Frist 1. mars

Retningsliner og søknadsskjema finn du her