Sula kommune

Lavterskeltilbod til barn, ungdom og foreldre

Sula kommune har ulike førebyggande og helsefremjande tilbod til barn, ungdom og foreldre. Du finn informasjon under kvart tilbod om korleis du kan melde deg på eller bestille tid.

Årshjul for tiltakseininga for barn og unge
SamBa (saman om barna) - tverrfagleg møte

Tverrfagleg møte der foreldre er ein viktig samarbeidspart. Møta skal ha eit løysingsorientert fokus og ei målsetting om å rettleie foreldre/føresette og fagpersonar så tidleg som mogleg, medan utfordringane framleis er små.

Målgruppe

Barn frå 0 – 15 år som for eksempel viser teikn på mistrivsel, stress, som strevar sosialt, kjenslemessig, med regulering, eller at familiesituasjonen er vanskeleg. På ungdomsskulen er det ønskeleg at eleven deltek.

Kontaktperson:

Einingsleiar TBU Lindis Akslen
Telefon: 926 43 295

 

Brosjyrer

TRYGG START for gravide og foreldre med barn 0-2 år.
Fødsel- og foreldreførebuande kurs

Alle førstegang foreldre får tilbod om foreldreførebuande kurs.

Tema på kurset

 • den store livsendringa det er å bli foreldre
 • amming
 • parforholdet, kommunikasjon og samliv
 • fødsel og barseltid

I tillegg blir det tatt opp praktiske tema som utstyr til barnet, sikring i bil, stelleplassen og mobilbruk.

Barselgrupper

Alle mødre blir invitert til barselgruppe når barnet er ca. 2 månader.

Tema i barselgruppa:

 • søvn, mat og barna si individuelle utvikling,
 • utfordringane som sped- og småbarnsforeldre møter 
 • mobilbruk
 • fysioterapaut informerer om motorisk utvikling.

Barselgruppa kan vere ein fin moglegheit for å bli kjent med andre foreldre og knytte kontakter.

4 år trygg og klar

Gjennom tilbodet "4år- trygg og klar" vil barna få tilbod om tidleg hjelp gjennom samarbeid med føresette, barnehage og helsestasjon.

Vi ønsker derfor at føresette skal fylle ut eit skjema, skrive det ut, og ta det med til foreldresamtalen ved barnehagen.

Pedagogisk leiar i barnehagen vil fylle ut same skjema. Etter foreldresamtalen vil barnehagen ta ansvar for å sende inn begge skjemaer til helsestasjonen, slik at helsesjukepleiar er godt førebudd før de kjem.          

Om du/de ikkje ønskjer tilbodet, ver venleg å gi beskjed til barnehagen.

Når helsestasjonen får skjema tilsendt frå barnehagen, blir de kontakta for timeavtale ved helsestasjonen.

Vi ser fram til eit godt samarbeid. 

Kontaktperson:

Fagleiar helsestasjon
Liv Standal
70 19 91 36

Helsestasjon for ungdom (HFU)
Foreldrerettleiing - Circle of security (COS)- Tryggleikssirkel

Mange foreldre synes det er utfordrande å gje barna sine tryggleik og god oppvekst. Foreldrerettleingskurset Circle of Security (COS), tryggleikssirkelen, skal gi foreldre verktøy til å forstå betre kva behov barn har, kva signal dei gjev og kva vi kan gjere for å møte desse behova betre.

Målet med COS

Målet er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg og på den måten stå sterkare rusta til å møte utfordringar vi møter i livet. Rettleiinga kan også bidra til et godt samspel mellom deg og dine barn.

I COS snakkar vi om

 • Tryggleikssirkelen: Tryggleikssirkelen gir oss hjelp til å sjå kva behov barn har for støtte frå foreldre, både når dei utforskar verda og når dei opplever vanskelege kjensler.
 • "Vere saman" i tryggleikssirkelen: Barn lærer og utviklar seg i samspel med foreldre. Samspelet er grunnleggande for korleis barn utviklar trygg tilknytning kjenslemessig.
 • Vegen til tryggleik: Kor tilgjengeleg du er som forelder påverkar ditt barn sin måte å formidle kjensler og behov.
 • Vanskelege situasjonar: Vi vil gi foreldre nokre reiskap til samspel mellom dykk og barna når situasjonen kjem ut av kontroll. Vi ser på balansen mellom det å vere tydeleg og samtidig vere en god forelder.
 • Foreldra sine eigne erfaringar: Nokre gonger har vi vaksne erfaringar frå eigen fortid som gjer at reaksjonar i notid kan bli "større" enn nødvendig. Kurset vil gi dykk nokre reiskap til korleis de kan handtere dette.

Kven kan vere med?

Kursa er prioritert for foreldre med barn mellom 2-12 år. (evt. ungdom 13-15 år) Kurset går over 8 gongar,  1,5 time per gong. Kurset vekslar mellom video og samtale. Deltaker må har god norsk kunnskap. 

Planlagde kurs 

 Neste kurs startar tysdag 13. september 2022. Kurset er for føresette med barn mellom 2 og 12 år.

Korleis melde seg på?

Kurset som startar tysdag 13 september er fullt. 

Vi vil opne for påmelding igjen i god tid før oppstart av neste kurs.

Her finn du påmeldingsskjema.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Meir informasjon

PMTO Foreldregruppekurs

PMTO foreldregruppekurs er eit tilbod som kan fremme trivsel og samarbeid i familiar med barn i alderen 3 - 12 år.

PMTO

Kurset er praktisk retta og vil ta utgangspunkt  i daglegdagse situasjonar i familien. Døme på det kan være morgenrutiner, leggerutiner, lekser, måltid, søskenkrangel og utfordrande samarbeid. Vi vil fokusere på korleis få til eit godt samarbeid i familien og korleis vi kan lære nye ferdigheter.

Tema i kurset:

 • Korleis legge til rette for betre samarbeid med barn.
 • Systematisk bruk av ros og oppmuntring.
 • Effektiv grensesetting og bruk av konsekvensar.
 • Tilsyn
 • Problemløysning knytt til daglegdagse utfordringar i familien.
 • Positiv involvering og kommunikasjon med barn.
 • Handtering av søskenkrangel og raseriutbrudd
 • Samarbeid med barnehage/ skule.

Kven kan vere med?

Kurset er for føresette med barn mellom 5-10 år. Kurset går over 12 samlingar, med møte 1 gang i veka på 2 timar (inkl.pause). Mellom kvar kursdag vil deltagarane få ei oppgåve som skal øvast på heime til neste møte. Det blir satt av tid til å dele erfaringar frå arbeidet med oppgåva på kvart av møta.

Planlagde kurs 

Det er ikkje planlagt nye gruppekurs enda, men det er mogleg for føresette å få individuelt kurs med veileder.

Korleis melde seg på?

Ta kontakt med Susanne Gresdal eller Hilde Heltne Megard.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Meir informasjon

 • Brosjyre (DOCX, 169 kB)
 • Ta kontakt med Susanne Gresdal (tlf: 959 67 666) eller Hilde Heltne Megard (tlf: 915 60 616) dersom du har spørsmål). 
ICDP foreldrerettleiing gruppe

Foreldrerettleiing ICDP - International Child Development Programme.

ICDP er eit universelt førebyggande og helsefremjande program for foreldrerettleiing utarbeida i Noreg, og brukt i meir enn 200 kommunar og i over 30 land. Sula kommune tilbyr fleire grupper årleg.

Målet med ICDP

Målet er å finne trygging og bekrefting på at vi er gode føresette ved at vi blir meir bevisste på kva vi gjer som er bra for barna. Du vil ikkje få ei oppskrift, men hjelp til å finne løysingar for deg og barnet ditt - gjennom samtalar, øving i gruppa og idear eller oppgåver du prøver ut heime. Programmet er basert på 8 tema for godt samspel som vi går gjennom i løpet av dei 8 samlingane.

Korleis kan du få eit endå betre forhold til barnet ditt?

Som føresette har vi mange gleder og utfordringar. I ein travel kvardag kan det bli lite tid til å tenke over korleis vi er som føresette, og kor viktige vi er for barna våre. I ICDP-gruppene blir det lagt til rette for å møte andre foreldre, dele erfaringar og drøfte gleder og utfordringar i samspelet mellom barn og føresette.

Kven kan vere med?

Programmet er for alle småbarnsforeldre til barn mellom 6 mnd og 2 år i kommunen. 

 • Er nysgjerrig på korleis du kan få eit endå betre forhold til barnet ditt.
 • Er interessert i korleis du kan støtte og hjelpe barnet ditt til ei best mogleg utvikling.
 • Vil vite korleis andre føresette løyser vanlege utfordringar.
 • Har lyst til å dele tankane og ideane dine med andre.

Gruppene går over 8 gongar med samlingar på ca. 1,5 t. Det er maks 8 deltakarar i kvar gruppe. 

Planlagde kurs og påmelding.

Informasjon om planlagde kurs og påmelding finn du her.

Meir informasjon:

Foreldrebrosjyre ICDP (PDF, 893 kB)

 

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis. 


Kontaktinformasjon

Lindis Akslen
Einingsleiar TBU

Telefon 926 43 295

Liv Standal 
Fagleiar ved helsestasjonen,

Telefon 70199136.

 

BAPP gruppe for barn og ungdom

Målgruppe

Tilbodet er for barn/ungdom med foreldre som strevar med avhengigheit eller psykiske vanskar, eller har søsken som strevar med det same.

BAPP - grupper er eit førebyggande gruppebasert helsetilbod for barn i alderen 8 – 12 år, eller ungdom 13 - 15 år. Målet er å styrke forståing, fellesskap og meistring av eigen kvardag.

I BAPP - gruppe vil du:

 • Møte andre barn/ungdom i same situasjon.
 • Øve på å få vaksne til å forstå.
 • Trene på sjølvhevding - våge å sei i frå.
 • Arbeide med tankar og kjensler.
 • Forstå meir av kva som foregår.
 • Ha det hyggelig med litt mat.

Gruppa møtast etter skulen - ein fast dag i veka. Barn og ungdom møte til 9 samlinger, foreldre møte til 2 samlinger - 1,5 kvar gang.

 

Kontaktperson og påmelding:

Einingsleiar TBU, Lindis Akslen, telefon: 92643295

 
 
Barn med to heimar - gruppetilbod (PIS)

Barn som har to heimar får kome saman og snakke om korleis det er når foreldre ikkje lenger bur saman.

Målgruppe:

Barn med to heimar/skilde foreldre.

Tema:

 • Samlivsbrot
 • Samværsordningar og feriar
 • Kva når mamma eller pappa får ny kjærast?
 • Nye søsken
 • Korleis påverkar heimeforhold min kvardag?

Informasjon:

 

Helsesjukepleiar på aktuell skule

 

Fagleiar helsestasjon
Liv Standal
70 19 91 36

 

Opplæring om psykisk helse i barnehagen

Alle barnehagane skal i løpet av barnehageåret har fokus på psykisk helse.

Tema går over ca. 12 veker, med samling kvar veke.

Barna får mellom anna opplæring i bruk av grøne /raude tankar. Grøne tankar – gir glade barn!

Føresette får invitasjon til informasjonskveld i forkant av opplæringa. Dersom du ønsker meir informasjon kan du kontakte barnehagen.

Opplæring om psykisk helse, 4. klasse

Alle skulane har opplæring om psykisk helse og livsmeistring på 4.trinn. Opplæringa går over tre økter. 

Elevane får mellom anna opplæring i bruk av hjelpehanda og grøne/raude tankar. Informasjonsvideo

Alle skulane brukar også Livet og sånn tilpassa klassetrinn. 

Opplæring om psykisk helse, ungdomsskulen
 • På ungdomskulen blir Livet og sånn brukt i undervisning.
 • Her er det ulike tema kvar mnd. som er tilpassa alder.

 

Utekontakt
Donken Fritidsklubb

Kontakt

Liv Standal
Fagleiar, helsestasjonen
E-post
Telefon 70 19 91 36
Mobil 913 21 155