0 til 6 år

Kva tilbyr vi?

Pedagogisk psykologisk teneste (PPT) skal bidra til kompetanseheving og organisasjonsutvikling i barnehagar, og gjer ei utgreiing og gir råd om behov for spesialpedagogisk hjelp (sakkunnig vurdering). Du kan lese meir om PPT og spesialpedagogisk hjelp på UDIR sine sider ved å trykke her. 

  • PPT gir sakkunnig uttale om utsett og framskoten skulestart.
  • PPT gir råd om logopedbehandling når dette fell inn under kommunen sitt ansvarsområde. Les meir om logopedhjelp her.
  • PPT deltek i SamBa småbarn og ICDP, som du kan lese meir om her.
  • PPT kan gi råd til føresette og personale i barnehagen om utvikling, trivsel og tilpasning.
  • PPT har eige førskuleteam, med to pedagogisk-psykologiske rådgivarar.
  • PPT har spesialpedagogisk team, som følgjer opp tilråding og vedtak om spesialpedagogisk hjelp, og gir direkte hjelp til barna. Slik hjelp kan vere ulike stimuleringstiltak som er grunnleggande for den vidare utviklinga til barnet. Tidleg innsats og heilskap i barnehagetilbodet er sentralt.
  • PPT har ambulant spesialpedagog med spesialkompetanse på fleirspråklege barn, vedkommande jobbar med styrking av norskspråkleg utvikling for minoritetsspråklege barn.

Kven kan få tilbodet?

Føresette og barn i førskulealder.
Personale i barnehagane.

Korleis få tilbodet?

Føresette kan ta kontakt gjennom barnehagen, helsestasjonen, evt. gjennom andre hjelpetenester.
Meldeskjema skal fyllast ut. Det skal vere gjennomført naudsynt kartlegging og utprøving av tiltak før melding til PPT. Stafettlogg skal opprettast.
PPT kan gi råd til barnehagar om barn som ikkje er meldt til PPT, når føresette har gitt samtykke eller det er tilstrekkelig anonymisert. Barnehagane kan ta direkte kontakt med førskuleteamet eller fagleiar.
Systemmelding vert sendt til PPT dersom ein ønsker hjelp til utviklingsarbeid i barnehagen.

Kva skjer vidare?

Etter meldinga er mottatt vil føresette og meldar få tilbakemelding om planlagt oppstart. Saksansvarleg pp- rådgivar vil gje tilbakemelding undervegs og etter fullført utgreiing. Etter sakkunnig tilråding om spesialpedagogisk hjelp, skal styrar i barnehagen gjere vedtak. I samarbeid med barnehagen følgjer spesialpedagogisk team i PPT opp tilråding og vedtak.

Klage

Foreldre kan klage på vedtak om spesialpedagogisk hjelp.

Lover og reglar, 

Barnehagelova

Kontakt

Katrin Salen Torben
Konsulent
E-post
Telefon 95 71 02 22
Mobil 95 71 02 22
Hilde Alnæs
Ped.psyk.rådgiver
E-post
Telefon 70 19 91 00
Mobil 90 14 10 28
Monica Yvonne Særsten Furnes
Ped.psyk.rådgiver
E-post
Telefon 70 19 91 00
Mobil 95 71 02 23
Berit Helen Tronstad
Barnehagelærar
E-post
Telefon 70 19 79 20
Mobil 95 71 02 24
Toril Lervåg
Lærer
E-post
Telefon 70 19 91 00
Mobil 90 12 17 92
May-Line Hellevik
Adjunkt
E-post
Mobil 48 28 49 15
Katrine Elise Aarseth Bratteberg
Adjunkt
E-post
Mobil 90 13 61 40
Camilla Aarset Ryslett
Spesialpedagog
E-post
Mobil 91 56 06 13
Joanna Natalia Platek
Spesialpedagog
E-post
Mobil 90 03 35 54
Synnøve Molvær Vågnes
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 70 19 95 43
Mobil 99 53 75 27

Adresse

Besøksadresse
Sloghaugvegen 13
6030 Langevåg

Postadresse:
Postboks 280
6039 Langevåg

Send sikker post (eDialog)

Opningstider

Innbyggartorg og sentralbord er opent måndag - fredag 09:00 - 13:00.

Dørene på rådhuset er opne måndag - fredag 08:00-15:30.